Totaal aantal bezoekers

woensdag 16 mei 2012

Bericht van ProRail


Verslag van ProRail

Onderwerp Overleg groenonderhoud spoor ter hoogte van Muiderberg

Datum 17 april 2012

ProRail heeft de omwonenden en vertegenwoordigers van belangenverenigingen in Muiderberg
uitgenodigd om hen ter informeren over grootschalig groenonderhoud langs het spoor. Omdat er langs het spoor ook geluidsschermen worden gerealiseerd was het ook mogelijk om vragen
daarover te stellen. Op dinsdag 17 april vond het overleg plaats bij het Hippisch Centrum
Muiderberg met aansluitend een korte schouw bij het spoortalud. Hieronder staan de antwoorden op de vragen die tijdens het overleg zijn gesteld en op dat moment niet beantwoord konden worden. Tenzij anders aangegeven zijn de vragen beantwoord door ProRail.

Vragen
1. Wat is er gedaan aan de cumulatie van het spoor- en weglawaai (A1 en A6)?
De cumulatieve effecten van spoor- en weglawaai zijn meegenomen in de besluitvorming. In het
Tracébesluit, op pagina 49, kunt u het volgende teruglezen over cumulatie:
Bij het knooppunt Muiderberg kruist de Flevolijn de A1. Hoewel er geen sprake is van
spooruitbreiding en er dus geen sprake is van gevolgen voor de A1 is er wel een raakvlak met de
weginfrastructuur op het aspect geluid. De Wet geluidhinder vraag immers om inzicht in
cumulatieve effecten indien er meerdere geluidbronnen in de afweging zijn betrokken. In de
hoofdstukken 5 en 6 komt de uitwerking hiervan aan de orde. ...
Verder zijn de bestuurlijke afspraken van belang die zijn gemaakt tussen destijds de Minister van
Verkeer en Waterstaat en de regio in het kader van de besluitvorming over het stroomlijnalternatief
voor de weginfrastructuur Schiphol –Amsterdam – Almere. Het gaat om de afspraken over de te
nemen geluidmaatregelen van de A6 ter hoogte van Muiderberg, namelijk dat geluidsschermen
voor de weg aan de westzijde van het spoor zullen worden geplaatst.
In Hoofdstuk 5, pagina 108 van het Tracébesluit valt meer te lezen over het schermvoorstel:
gecombineerd scherm Rijksweg A6/Flevolijn.
“Gelijktijdig met dit project wordt het project “Weguitbreiding Schiphol- Amsterdam- Almere”
uitgevoerd. Voor Rijksweg A6 zullen er schermen geplaatst moeten worden voor de woonkern
Muiderberg. Omdat spoor en weg aan de zuidoost zijde van de woonkern Muiderberg gebundeld
aanwezig zijn, wordt een gezamenlijk scherm geplaatst waarmee zowel de geluidsbelasting voor
de weg als het spoor wordt gereduceerd. Dit is ook zo opgenomen in de bestuurlijke afspraken die
2/4 in paragraaf 3.2.2.4 zijn benoemd. In deze afspraken is vastgelegd dat het scherm langs de A6 aan de westzijde van het spoor zal worden geplaatst.”
Het gecombineerde geluidsscherm voor weg en spoor wordt 1,0 meter hoog ter hoogte van km
4.660 t/m km 5.520 en 4,0 meter hoog ter hoogte van km 5.520 t/m km 6.800 (Zie in de bijlage de
overzichtskaart scherm Muiderberg. Hoogtes worden uitgegeven ten opzichte van de bovenkant
van de spoorstaaf t.o.v. de bovenkant van het talud is het scherm een kwart tot een halve meter
hoger)

2. Waarom gaat het geluidsscherm zo abrupt van 4 naar 1 meter hoogte?
In overleg met de gemeente Muiden en de gemeente Naarden is, in het kader van de vormgeving,
gekozen voor de een geleidelijke afbouw van het scherm. Dus niet direct van 4 naar 1 meter, maar met stappen van een half meter afbouwen.
De wisselende hoogte is een gevolg van meerdere factoren:
• Voor het bepalen of en in welke vorm toepassing van geluidsschermen doelmatig is, wordt
gebruikt van een ‘schermcriterium’. Hiermee wordt op basis van het geluidsreducerend effect
op woning niveau bepaald welke geluidsschermen (positie/hoogte) financieel doelmatig zijn.
Scherm dat nodig is voor het spoorweglawaai ter hoogte van km 5.520 t/m km 6.800
bedraagt: 1,5 meter + BS (=bovenkant spoorstaaf) te zijn. (Zie in de bijlage de overzichtskaart
scherm Muiderberg.)
• Daarnaast speelt nog (zoals hierboven beschreven) de cumulatie met het wegverkeerlawaai.
Derhalve zijn bestuurlijke afspraken gemaakt voor het plaatsen van een combinatiescherm. Het
gecombineerde geluidsscherm voor weg en spoor wordt 1,0 meter hoog ter hoogte van km
4.660 t/m km 5.520 en 4,0 meter hoog ter hoogte van km 5.520 t/m km 6.800. (Hoogte verschil
start vanaf oprit A6. Zie in de bijlage de overzichtskaart scherm Muiderberg.)
• Verder is het hoogteverschil ook een gevolg van de wisselende geografische situatie. U kunt
hierbij denken aan de afstand van de snelweg tot de bebouwing (dichterbij of verder weg) of
aan de aanwezigheid een dijktalud voor de in- en uitrit, welke een deel van de geluidbelasting
wegneemt.

3. Wat is de feitelijke reductie van het hoge en het lage scherm in decibellen?
In het Tracébesluit, hoofdstuk 5, is hier meer over te lezen. De schermwerking is minimaal 7 dB
wanneer de geluidsbelasting op de gevel meer dan 55dB is.
In het algemeen kunnen wij echter niet zeggen wat de reductie van het hoge scherm en het
lage scherm is. Dit is per woning namelijk verschillend en afhankelijk van:
- de afstand van uw woning tot het spoor en tot de snelweg
- het is afhankelijk van de hoogte van het spoor (ook deze is variabel).
Omdat wij uw vraag toch zo goed mogelijk proberen te beantwoorden hebben wij twee woningen gekozen welke als representatief kunnen worden beschouwd: woning G.H. Breitnerlaan 22 en woning Regenwulp 10. Wanneer alleen wordt gekeken naar de afschermde werking van het spoorweglawaai (wegverkeerslawaai buiten beschouwing latend) dan is de reductie van:
- Regenwulp 10: 15 dB
- G.H. Breitnerlaan 22: 2 dB

4. Hoe zit het met groen als geluidwering? Mag het niet? En werkt het ook niet als
geluidwering?
Groen houdt geen geluid tegen. Groen filtert slechts het hoog frequent geluid. Wanneer het groen wordt verwijderd dan verandert het karakter van het geluid en dus de beleving (het klinkt anders).
Maar wanneer je zou gaan meten, dan meet je geen verschil in decibellen.


5. Hoe worden de bewoners van de gemeente Muiden betrokken bij de keuze voor het
scherm? (antwoord Gemeente Muiden)
De aanvraag voor het plaatsen van de geluidsschermen is in behandeling bij de Gemeente
Naarden. Bewoners van de Gemeente Muiden kunnen bezwaar maken wanneer de vergunning is verleend. De schermen zijn voorgelegd aan de welstandcommissie van de Gemeente Muiden.
Eén van de leden is de volgende dag bij de welstandscommissie van Naarden geweest als
toegevoegd lid.

6. Is het plan Muiderberg-Oost meegenomen in de beoordeling door de gemeente?
(antwoord Gemeente Muiden)
Nee, dit is niet meegenomen in de beoordeling wat betreft de geluidsmeting. Dit aangezien er geen concreet plan ligt voor Muiderberg-Oost.

7. Waarom wacht ProRail niet met het groenonderhoud totdat de schermen zijn
gerealiseerd?
ProRail heeft besloten om het groenonderhoud pas uit te voeren na realisatie van de
geluidsschermen, zodat er geen onnodig groen wordt verwijderd. Bovendien wordt er in het bestek voor de geluidsschermen een eis opgenomen van een maximum aantal te kappen bomen. Het groen dat wordt verwijderd is nodig voor de opgangen van aan- en afvoer van materiaal, materieel en medewerkers. Indien nodig vindt herplant plaats na de realisatie van de geluidsschermen. De bouwmanager van ProRail en de uitvoeringsbegeleider/toezichthouder houden toezicht op het op het niet onnodig kappen van bomen.

8. Beschrijven hoe ProRail het groenonderhoud gaat doen in Muiderberg.
Na afronding van de werkzaamheden aan de geluidsschermen wordt de beplanting in twee fases
gesnoeid. Eerst zal de bovenlaag worden teruggenomen zodat er weer licht komt op de
onderbeplanting. Na het herstel en uitgroei van deze onderbeplanting wordt de tweede fase
ingezet. Het eindbeeld moet zijn dat de beplanting het geluidsscherm uit het zicht neemt.
Er kan in de eerste twee jaar na de ingreep nog wel een doorzicht zijn maar dat is helaas
onoverkomelijk.
Om het eindbeeld in de toekomst te behouden zal er dan om de 5 tot 7 jaar een lichte ingreep
nodig zijn. Hier zal steeds direct na de snoei een lichte doorschijn naar het scherm zijn, maar dat
zal dan in de zomer tot de opvolgende herfst erop alweer zijn volgroeid.

9. Wie heeft langs de sloot groenonderhoud gepleegd/gekapt?
Het Waterschap.

10. Hoe zit het met de groen gestipte bomen?
De groen gestipte bomen stonden ook nog op de nominatie om te worden gekapt door het
Waterschap, maar na stilleggen van die werkzaamheden zijn die blijven staan. ProRail gaat
hierover in overleg met Waterschap.

11. Wat zijn de kosten voor het verhogen van het 1 meter hoge scherm naar een 4 meter
hoog scherm?
Op dit moment loopt een aanbestedingsprocedure voor de bouw van het geluidsscherm. Wanneer de aanvullende wens voor het verhogen van het scherm nog kan worden meegenomen in deze opdracht, kan een prijsvoordeel worden behaald. Een inschatting van de kosten ziet er als volgt uit.
Uitgangspunten:
- Het gedeelte van het te plaatsen scherm dat 1 meter hoog zal worden is 860 meter lang.
- Om dit scherm over de volledige lengte op te hogen naar 4 meter is in totaal 2580 m2 extra
scherm nodig (860 x 3 meter = 2580 m2).
- Er kan gekozen worden voor een ophogen met houtvezelbeton panelen of met transparante
panelen.
- De m2 prijs van een houtvezelbeton scherm is € 400.
- De m2 prijs van een transparant scherm is € 620.
Met bovenstaande uitgangspunten in gedachte zal rekening gehouden met volgende kostenpost:
Houtvezelbeton scherm: 400 x 2580 = € 1.032.000 (ongeveer 1 miljoen euro)
Transparant scherm: 620 x 2580 = € 1.599.600 (ongeveer 1,5 miljoen euro)
Verder kan geen rekening gehouden worden met een aanbestedingsmeevaller, wanneer de scope
nu niet kan worden meegenomen. De projectkosten, engineering en het toezicht (PEAT) zullen dan opnieuw gemaakt moeten worden en worden doorbelasten. Voor een degelijk project zullen die kosten rond de € 150.000 liggen.

Op dit moment wordt een aannemer geselecteerd (aanbesteding loopt). De geselecteerde
aannemer start na de zomer (september) met het maken van een planning en het inkopen van
materialen. Om vertragingskosten / extra kosten te voorkomen kan een uitbreiding van de scope
nog als extra werk worden uitgevraagd bij de aannemer voor eind september 2012.

Geen opmerkingen: