Totaal aantal bezoekers

dinsdag 14 mei 2013

In verband met de zienswijze termijn zetten we deze weer even bovenaan!Hoe heeft onze gemeente toch kunnen kiezen voor deze plek!
We hebben lang niets van ons laten horen over het proces rondom het 2e hockeyveld, maar nu de eerste tekening ter inzage ligt op het gemeentehuis wil Groen Muiderberg laten weten waarom volgens ons een 2e hockeyveld niet naast het Kocherbos zou moeten liggen.
Groen Muiderberg is niet tegen een 2e veld. We hebben een aantal keren met de hockeyclub en de gemeente overleg gehad. Verder hebben we bij alle commissie- en raadsvergaderingen over dit onderwerp ingesproken. Wij zijn inmiddels zeer goed op de hoogte geraakt van alle ins en outs...

Inmiddels is er een nieuwe groep bewoners opgestaan tegen deze locatie, er is een website gemaakt:
Er is een petitie online gekomen, er worden folders in de gemeente verspreid en er is een levendige discussie op facebook ontstaan.
Laten we hopen dat een en ander de politiek niet onverschillig laat.
Dit is een te bijzondere plek om op te offeren helemaal nu blijkt dat er geen wachtlijst meer is!
We hopen dat zoveel mogelijk mensen een zienswijze indienen voor eind mei, doe dit bij het adres dat op de site vermeld staat, Dorpsstraat 9.
Samen staan we sterker!
Wij begrijpen best dat de hockeyclub kiest voor deze locatie, maar wij weten dat er ook veel Muiderbergers zijn die dit om verschillende redenen een slechte plek vinden.
Wij vinden dat er goede alternatieven zijn en daar hebben we ook verscheidene tekeningen voor gemaakt.

 In de Ruimtelijke Visie Muiderberg uit 2008 vinden we belangrijke redenen waarom de gemeente niet had mogen kiezen voor deze plek.
Dit is een zeer uitgebreide, door een extern bureau gemaakte rapportage die unaniem door de raad is aangenomen als bepalend voor het nieuwe bestemmingsplan Landelijk Gebied dat binnenkort in werking treedt.
In het raadsvoorstel staat letterlijk dat deze rapportage de structuurdragers van Muiderberg beschrijft en  dat daarvan de elementen dienen te worden gehandhaafd en verbeterd en/of versterkt. Bij ontwikkelingen dienen karakter en/of karaktereigenschappen van de structuurdragers te worden gerespecteerd.

Voor wie er interesse in heeft is de Ruimtelijke Visie M'berg digitaal beschikbaar of bij ons in te zien.

Hieronder enkele passages die direct van toepassing zijn op de locatie waar het nieuwe veld gepland is. Er staan er heel veel in! Hier noemen wij de meest in het oog springende.

De Visie opent met deze foto (van de plek waar het nieuwe veld zou moeten komen) op pagina 4, ondertekst is moeilijk te lezen maar er staat:
'Het kenmerkende contrast tussen de open polder en de begroeide hoger gelegen zandgronden moet bij de ontwikkeling van Muiderberg worden behouden'
(de vetgedrukte cursieve passages zijn overgenomen uit de Visie)

Blz 11: 
Binnen en in de nabijheid van gebieden waar het Nee, tenzij-regime van kracht is (EHS, Unesco Werelderfgoed Hollandse waterlinie, Groene Hart, Unesco Werelderfgoed Stelling van Amsterdam, Rijksbufferzone Amstelland/Vechtstreek(hieronder valt de nieuwe locatie allemaal)), zijn nieuwe plannen, projecten of handelingen niet toegestaan tenzij er geen reele alternatieven zij en er sprake is van redenen van groot openbaar belang.
Er zijn meerdere alternatieven (o.a. bij de Negen Morgen) en het openbaar belang is natuurlijk redelijk groot maar het veld kan ook op een andere plek. De grootste aanwas van leden gaat in de toekomst uit Muiden komen, gezien de bebouwing van de Bloemendaler Polder en het KNSF terrein. Dus men moet ook aan uitbreiding van meerdere sporten in Muiden denken.

Op blz 12 staat dat de gemeente Muiden het Convenant Herstel Naardermeer heeft ondertekend. De gemeente heeft zich daarmee verplicht de ecologische verbindingszone die tot aan de bebouwde kom loopt  in te richten, deze staat omschreven als graslandverbinding met kleine en grote terreinen met grazige vegetatie. Daarnaast hebben we nog de Nota Belvedere die aangeeft dat er door benadering vanuit ruimtelijke kwaliteit en culturele identiteit vervlakking en verschraling van het landschap kan worden tegen gegaan. De cultuurhistorische identiteit wordt sterker richtinggevend voor de inrichting van de ruimte.

blz 23:
In het Provinciaal Milieubeleidsplan valt Muiderberg onder bodembeschermingsgebied(waardevolle bodem, landschappelijke verscheidenheid, cultuurhistorie, ontstaansgeschiedenis NH). Dit geldt ons inziens speciaal voor deze plek in en naast een Ecologische hoofdstructuur, uitloper Gooise stuwwal en voormalig landgoedbos.

blz 35:
"De zandige ondergrond heeft bijgedragen aan het groene beeld van buitenplaatsen, bossen en begraafplaatsen dat het huidige dorp zijn karakteristieke aanzien geeft. Het onderscheid zich hiermee nadrukkelijk van Naarden en Muiden."

Over de Googweg op blz 49:
"De beleving van het omliggende landschap met de cultuurhistorische relicten en ruimtelijke overgangen hebben grote kwaliteit en zijn bijzonder waardevol.
Dichter bij Muiderberg gaat dit wijdse zich over in laanbeplanting die de weg begeleidt naar de Brink met haar groene karakter. Het hoogteverschil van de lagere gronden naar de zandrug is duidelijk te zien aan de steilrand van 5 meter die aan de voet van het dorp ligt".

blz 51:
"De zandafgraving van is van groot belang geweest voor de ruimtelijke en economische ontwikkeling van Muiderberg. De scherpe overgang van de lage polder naar het hogere zand is een duidelijke entree van het dorp. Dit gegeven is goed zichtbaar in het landschap. Behoud van deze kenmerkende overgang en de zichtbaarheid ervan dient bij de visie uitgangspunt te zijn."
Zoals jullie misschien weten ligt het bos meters hoger dan de ervoor liggende afgegraven weilanden en is die verhoging de reden dat Muiderberg, Muiderberg heet. Er is al al heel lang bewoning op dit daarom archeologisch interessante zandige gebied temidden van voormalig moerasachtig landschap.

Blz 53:
"De landschappelijke waarde van de Googweg is van zeer hoge waarde. De beleving van het samenspel van ruimtes en bijzondere kenmerken langs deze route vormt een grote kwaliteit van Muiderberg. De ruimten en kenmerken dienen als uitgangspunt voor de visie en de kwaliteiten dienen versterkt te worden."


Deze Ruimtelijke Visie heeft genoeg in zich om op deze plek geen kunstgrasveld met 8 lichtmasten van misschien wel 15 meter hoog aan te kunnen leggen.
Stichting Groen Muiderberg vindt het onbegrijpelijk dat de gemeente voor deze locatie heeft gekozen en wij willen ons daar niet zo maar bij neerleggen......


Geen opmerkingen: